Основната дилема, пред която са поставени медиите  – „Да фалираш или да обърнеш гръб на свободата на словото?“.

На 26 юни, в дома на MoveBG, се проведе тематичната среща на тема „Регулацията и саморегулацията като средства за решаване на проблемите на медиите”. Събитието имаше за цел да се стимулира диалог между различни представители от този бранш – как кривините в практиките на медиите да бъдат идентифицирани и отстранени.

Основните въпроси, върху които протече дискусията, бяха относно предприемането на мерки срещу своеволното разпределение на местни/национални/европейски публични средства за комуникация в медиите; осигуряване на по-добра работна среда и закрила на репортерите и редакцията в отношенията със собственика; предприемане на мерки срещу концентрацията и непрозрачността на собствеността на медиите.

Чуха се различни гледни точки, а разговорът продължи повече от два часа. Засегнатите страни коментираха, че трябва да се съгласуват политики за медийното развитие, отвъд хоризонта на конкретен мандат. Постигна се единомислие и отправна точка за бъдеща работа, като MoveBG се ангажира да организира специална тематична среща през втората половина на месец юли.

Коментираха се идеи да се разработи предложение за законодателна рамка, с предмет – изразходване на публичните средства за комуникация в медиите, гарантиращо прозрачност; конкурс за възлагане на поръчки за изпълнение на комуникационни дейности в медиите; ясни и прозрачни критерии за определяне на изпълнител за поръчка на комуникационна дейност в медиите и подписване на Етичен кодекс от медиите, които кандидатстват за публични средства. Досегашната практика за нарушение на Етичния кодекс е порицание за журналиста и тя се явява напълно неефективна. Предложено беше санкцията да бъде финансова, а не „морална“.

Различни предложения се чуха относно климата на несигурност в медийния бранш. Много студенти от специалност „Журналистика“ се насочват към рекламата и ПР-а, защото върху тях се налага редакционна цензура и не могат да реализират журналистическите си разследвания, тъй като биха могли да засегнат нечий частен или политически интерес. Така определението за „четвърта власт“ губи своя смисъл, а репортерите се чувстват крайно несигурни на работните си места.

Събеседниците постигнаха единомислие, че трябва да има ясна редакционна политика във всяка медия, правилник за организацията на дейността и вътрешния ред, а Етичният кодекс да бъда част от трудовия договор на всеки журналист. Нужна е и повече творческа гъвкавост – журналистите да имат право да публикуват авторските си материали в други медии, ако тези публикации са отхвърлени от работодателите им. В помощ, за решаването на проблема в отношенията между журналист и собственик на медия, е провеждането на социологическо проучване, което да даде по-детайлна представа за тази връзка.

След срещата екипът на vesti.bg подкрепи инициативата. Вие също можете да го направите като се подпишете на  https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000017/public/index.do?lang=bg

*Само Европейката комисия има достъп до Вашите лични данни (ЕГН и т.н.), когато се подписвате – тя ги обработва, съхранява и пази!